تحفه|حکایت کسانی که پشت بر قبله می‌کنند نماز

سعدی در حکایتی از باب دوم گلستانش، ظاهرِ ریاکاران را به پسته‌ی مغزدار تشبیه و واقعیتِ درونیِ آنان را به پیازهایی تو در تو شبیه می‌داند.

         

فلای تو دی