آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

آماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهر

ناصر جعفری

هر ساله با هدف تغییر چهره پایتخت و ایجاد سرزندگی و نشاط بهاری تخم مرغ های نوروزی نقاشی و در نقاط مختلف شهر نصب می شود.امسال نیز ۴۲۰ تخم مرغ نوروزی با طرح های منتخب ۲۷۸ هنرمند از امروز تا پانزدهم اسفند ماه در سه ایستگاه پلازای میدان شهدای هفتم تیر، بلوار کشاورز و پارک شهر نقاشی می شوند.

آماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهرآماده سازی تخم‌مرغ های نوروزی در پارک شهر
فلای تو دی