آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

طرح/ هر درخت عمری دوباره

درخت و گیاه، مظهر حیات و زندگی است؛ خودش هم زنده و زندگیبخش است و فضا را برای انسان و حیوان، فضای قابل زیستی میکند. توجه به گیاه، فقط مسئله‌ی تأمین خوراک نیست؛ بلکه تأمین فضای حیـاتی برای انسان است. بنابراین گیاه خیلی مهم است. طرح/ سید محمد حسین شکرابی

طرح/ هر درخت عمری دوباره
الی گشت