آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

سرزمین راهیان نور / روایت گری حاج حسین یکتا در یادمان نهر خین

امیرحسین نظری

برنامه روایت گری وخاطره شهدا در یادمان نهر خین که محل تلاقی اروند رود و شط العرب است، و در منطقه عمومی شلمچه و نزدیک ترین مرز آبی با کشور عراق قرار دارد با حضور حاج حسین یکتا وکاروان های زیارتی راهیان نور برگزار شد

سرزمین راهیان نور / روایت گری حاج حسین یکتا در یادمان نهر خینسرزمین راهیان نور / روایت گری حاج حسین یکتا در یادمان نهر خینسرزمین راهیان نور / روایت گری حاج حسین یکتا در یادمان نهر خینسرزمین راهیان نور / روایت گری حاج حسین یکتا در یادمان نهر خینسرزمین راهیان نور / روایت گری حاج حسین یکتا در یادمان نهر خینسرزمین راهیان نور / روایت گری حاج حسین یکتا در یادمان نهر خینسرزمین راهیان نور / روایت گری حاج حسین یکتا در یادمان نهر خینسرزمین راهیان نور / روایت گری حاج حسین یکتا در یادمان نهر خینسرزمین راهیان نور / روایت گری حاج حسین یکتا در یادمان نهر خینسرزمین راهیان نور / روایت گری حاج حسین یکتا در یادمان نهر خینسرزمین راهیان نور / روایت گری حاج حسین یکتا در یادمان نهر خینسرزمین راهیان نور / روایت گری حاج حسین یکتا در یادمان نهر خینسرزمین راهیان نور / روایت گری حاج حسین یکتا در یادمان نهر خینسرزمین راهیان نور / روایت گری حاج حسین یکتا در یادمان نهر خینسرزمین راهیان نور / روایت گری حاج حسین یکتا در یادمان نهر خینسرزمین راهیان نور / روایت گری حاج حسین یکتا در یادمان نهر خینسرزمین راهیان نور / روایت گری حاج حسین یکتا در یادمان نهر خینسرزمین راهیان نور / روایت گری حاج حسین یکتا در یادمان نهر خینسرزمین راهیان نور / روایت گری حاج حسین یکتا در یادمان نهر خینسرزمین راهیان نور / روایت گری حاج حسین یکتا در یادمان نهر خینسرزمین راهیان نور / روایت گری حاج حسین یکتا در یادمان نهر خین
الی گشت