آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

افتتاح ۵ ایستگاه مترو تهران با حضور رئیس جمهور

مسعود شهرستانی

آیین افتتاح ۵ ایستگاه و ۱۱ کیلومتر در مسیر خطوط ۶ و ۷ مترو تهران صبح امروز ۲۷ اسفند با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور ، علیرضا زاکانی شهردار تهران ، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

افتتاح 5 ایستگاه مترو تهران با حضور رئیس جمهورحضور علیرضا زاکانی شهردار تهران در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهرانافتتاح 5 ایستگاه مترو تهران با حضور رئیس جمهورافتتاح 5 ایستگاه مترو تهران با حضور رئیس جمهورحضور سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهرانحضور سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهرانحضور سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهرانحضور سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهرانحضور سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهرانحضور سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهرانحضور سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهرانحضور سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهرانحضور سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهرانحضور سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهرانافتتاح 5 ایستگاه مترو تهران با حضور رئیس جمهورحضور سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهرانحضور سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهرانحضور سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهرانحضور سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهرانحضور سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهران سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهرانحضور سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهرانافتتاح 5 ایستگاه مترو تهران با حضور رئیس جمهورافتتاح 5 ایستگاه مترو تهران با حضور رئیس جمهورحضور سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهرانحضور سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهرانافتتاح 5 ایستگاه مترو تهران با حضور رئیس جمهورسخنرانی علیرضا زاکانی شهردار تهران در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهرانسخنرانی علیرضا زاکانی شهردار تهران در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهرانحضور سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهرانسخنرانی سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهرانسخنرانی سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهرانسخنرانی سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهرانسخنرانی سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهرانسخنرانی سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهرانسخنرانی سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهرانسخنرانی سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهرانسخنرانی سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهران سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهران سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آیین افتتاح 5 ایستگاه و 11 کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو تهران
فلای تو دی