رزمایش نظامی حزب الله لبنان؛ پیامی آشکار به اسرائیل

رزمایش نظامی حزب الله لبنان در جنوب این کشور که با حضور ده ها خبرنگار داخلی و خارجی برگزار شد، عرصه ای برای نمایش گوشه ای از توانمندی تجهیزاتی و رزمی مقاومت و از نظر بسیاری از ناظران، پیامی آشکار به رژیم اسرائیل بود.



الی گشت