روایتی از دو دهه اهدای زندگی به بیماران در بیمارستان مسیح دانشوری

متخصصان بیمارستان دکتر مسیح دانشوری دستاوردهای این بیمارستان در زمینه پیوند اعضا در طول دو دهه گذشته را روایت کردند.

