۹۰۰ خانواده اصفهانی دارای ۴ فرزند زمین‌دار شدند

با برگزاری آیین واگذاری زمین به خانواده‌های دارای ۴ فرزند، ۹۰۰ خانواده اصفهانی زمین‌دار شدند.

   

فلای تو دی