روز آخر جشنواره و هیاهوی «احمد» و «پرویز خان»/ جواهرساز از بازار فیلم گفت و سیامک صفری از تراژدی عاشورا!

آخرین روز جشنواره فیلم فجر تینو صالحی به فاتح خرمشهر اشاره کرد و المیرا دهقانی از یک شخصیت انسانی فوتبالی گفت. سیامک صفری «شور عاشقی» را روایتگر تراژدی عاشورا دانست و مدیر بازار فیلم درباره پرطرفدارترین بخش جشنواره صحبت کرد.

تصویربرداران:
مصطفی عسگری - محمدرضا کشت دار - حسین دزفولی - حسین فریدونی - احمدرضا آبی

واژه های کاربردی مرتبط
فلای تو دی