همدان| خاطره خنده‌ دو رزمنده کنار مین در آستانه انفجار

وقتی فهمیدیم دوربین دید در شب را جا گذاشتیم، مجبور شدیم برگردیم، وارد معبری شدیم و پای من روی مین والمر رفت. تا خنثی کردن مین چاره‌ای جز خندیدن نداشتیم. طوری که صدای خنده‌مان تا ۷۰۰ متر دورتر به نیروهای خودی هم رسیده بود.

 

 

 

 

فلای تو دی