ثبت ۳ هزار شکایت از دانشگاه علوم‌پزشکی کردستان

سال گذشته بیش از ۳ هزار شکایت مردمی در دانشگاه علوم‌پزشکی کردستان مطرح، بررسی و ۳۰۰ بازرسی موردی و ادواری در این دانشگاه انجام شده است.

 

 

فلای تو دی