همکاری کمیته امداد با آسایشگاه کهریزک در حوزه اشتغال

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به ظرفیت ممدجویان در مجموعه آسایشگاه کهریزک گفت: امداد آمادگی همکاری برای ایجاد اشتغالزایی و توانمندسازی مددجویان را دارد.

فلای تو دی