نگاه به شرق | ناشناختگی، دلیل چین هراسی

رایزن فرهنگی سابق ایران در چین: اگر چین قرار باشد با مسلمان ها به خاطر اعتقادشان برخورد کند باید با همه اقوام و با همه مسلمانها برخورد کند اما چنین نیست.

فلای تو دی