آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

هفتمین روز سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

عرفان کوچاری

سی‌وپنجمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با حضور حدود ۲۷۰۰ ناشر در مصلای امام خمینی(ره) در حال برگزاری است. این نمایشگاه از روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت کار خود را آغاز کرده و تا ۲۹ اردیبهشت ادامه دارد.

نشست خبری بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نمایشگاه کتابنشست خبری بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نمایشگاه کتابهفتمین روز سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانهفتمین روز سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانهفتمین روز سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانهفتمین روز سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانبازدید مرتضی اعلمی معاون وزیر دفاع از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانهفتمین روز سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانهفتمین روز سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانبازدید علیرضا زاکانی شهردار تهران از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانهفتمین روز سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانهفتمین روز سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانهفتمین روز سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانبازدید علیرضا زاکانی شهردار تهران از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانهفتمین روز سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانهفتمین روز سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانبازدید علیرضا زاکانی شهردار تهران از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانهفتمین روز سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانهفتمین روز سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانهفتمین روز سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانهفتمین روز سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانهفتمین روز سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانهفتمین روز سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانهفتمین روز سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانهفتمین روز سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانهفتمین روز سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانهفتمین روز سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانبازدید مرتضی اعلمی معاون وزیر دفاع از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانهفتمین روز سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهراننشست خبری بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نمایشگاه کتابهفتمین روز سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانهفتمین روز سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
فلای تو دی