افکار عمومی مهمترین ابزارحقوق بشر در قبال مسئله غزه است

عباسعلی کدخدایی رئیس هیأت مدیره انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران، افکار عمومی را عامل مهمی در دفاع از مردم مظلوم غزه دانست و گفت: نباید بگذاریم خیزشی که اتفاق افتاده و این تحولی که در افکار عمومی رخ داده خاموش شود.

فلای تو دی