آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

مسجد شجره در مدینه منوره

حسین ظهروند

مسجد شجره یکی از مساجد بسیار مهم که خارج از مدینه قرار دارد به عنوان یکی از میقاتها و مساجد احرام از اهمیت بسزایی برخوردار است. کسانی که قصد ورود به مکّه معظمه و بیت الله الحرام را دارند چه ساکن و چه مسافر باشند، بدون بستن احرام نمی توانند به این شهرمقدس وارد شوند. به نقاطی که حجاج در آن محرم می شوند، میقات گویند وبه تناسب مسیر ورود حجاج، شش میقات وجود دارد که مسجد شجره یکی از آنهاست.

مسجد شجرهمسجد شجرهمسجد شجرهمسجد شجرهمسجد شجرهمسجد شجرهمسجد شجرهمسجد شجرهمسجد شجرهمسجد شجرهمسجد شجرهمسجد شجرهمسجد شجرهمسجد شجرهمسجد شجرهمسجد شجرهمسجد شجرهمسجد شجرهمسجد شجرهمسجد شجرهمسجد شجرهمسجد شجرهمسجد شجرهمسجد شجرهمسجد شجره
فلای تو دی