تمرکز و صبر مهمترین فاکتورهای موفقیت در تجارت است

حمیدرضا نکوفر کارآفرین موفقی است که در تشریح عواملی که توانسته است او را در کارش موفق کند تمرکز و صبر را مهمترین مسئله می داند.

 

 

فلای تو دی