آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

دومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنا

امین آهویی

دومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش ،مینا حکمرانی سنجی برنامه محور» با محوریت حکمرانی سنجی در عرصه سیاست ،امنیت حقوق و ،اداره حکمرانی سنجی در عرصه سلامت فرهنگ و رفاه حکمرانی سنجی در عرصه ،آب کشاورزی انرژی و محیط زیست حکمرانی سنجی در عرصه نوآوری و فناوری شاخصهای حکمرانی آینده صبح امروز دوشنبه ۲۱ خردادماه با حضور جمعی از مسئولین کشوری شخصیتهای علمی و فرهنگی در دانشگاه تهران برگزار شد.

دومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنادومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنادومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنادومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنادومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنادومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنادومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنادومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنادومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنادومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنادومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنادومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنادومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنادومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنادومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنادومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنادومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنادومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنادومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنادومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنادومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنادومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنادومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنادومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنا
فلای تو دی