آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

نابودی کتب تاریخی در شاهرود بر اثر موریانه‌زدگی

عبدالحسین برنجی

موریانه تعداد زیادی از کتب تاریخی و نسخ خطی با ارزش در یک مجموعه کتابخانه شخصی در شهرستان شاهرود را از بین برد. این نسخ خطی البته مربوط به اداره میراث فرهنگی شاهرود نیست.

نابودی کتب تاریخی در شاهرود بر اثر موریانه‌زدگینابودی کتب تاریخی در شاهرود بر اثر موریانه‌زدگیموریانه زدگی کتابموریانه زدگی کتابموریانه زدگی کتابموریانه زدگی کتاب
فلای تو دی