روایت دانشجویان از اردوی راهیان نور جنوب

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه در مورد تجربه حضور در اردوی راهیان نور جنوب و بازدید از مناطق عملیاتی در استان خوزستان گفتند.

      

فلای تو دی