نگاه به شرق | لزوم بازیگری هوشمندانه ایران در میان قدرت‌ها

ایران برای بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت چین، لازم است با ترسیم چشم‌اندازی مشترک با پکن، شناختی عمیق‌تر و بازیگری حساب‌شده‌تری در میان قدرت‌های بین‌المللی داشته باشد تا از این رهگذر بتواند جایگاه جهانی خویش را تعیین کند.



فلای تو دی