جزئیات کامل جدول افزایش ۵ تا ۴۰ هزار تومانی قیمت هر متر مسکن مهر


مسکن مهر

خبرگزاری تسنیم : جزئیات کامل جدول افزایش ۵ تا ۴۰ هزار تومانی قیمت هر متر مسکن مهر در خبرگزاری تسنیم منتشر شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس دستورالعمل جدید وزارت راه وشهرسازی قیمت ساخت مسکن مهر تغییر کرد. بر اساس دستورالعمل و جدول تغییراتی این وزارتخانه کمترین میزان افزایش قیمت مربوط به واحدهایی است که قسط چهارم آنها پرداخت شده است، به‌طوریکه این واحدهای مسکونی به ازای هر مترمربع باید پنج هزار تومان پرداخت کنند. بیشترین افزایش قیمت نیز مربوط به واحدهای مسکونی است که فقط قسط اول آنها از سوی متقاضی پرداخت شده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همچنین آن دسته از واحدهایی که قسط دوم تسهیلات بانکی را دریافت و قسط سوم را دریافت نکرده اند، به ازای هر متر مربع 20 هزار تومان افزایش قیمت خواهند داشت. بر اساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی با استناد به مصوبه (شماره 155272 / ت 45360 ن مورخ 11/7/1389 هیأت وزیران و اصلاحیه آن) نحوه محاسبه مابه التفاوت هزینه های ساخت پروژه های مسکن مهر ابلاغ شد.
1-   صرفاً پروژه های مسکن مهر که در اراضی دولتی در حال احداث می باشند مشمول این دستورالعمل می گردند.
2-  مبنای محاسبه مابه التفاوت موضوع این دستورالعمل تسهیلات پرداخت شده توسط بانک عامل از محل تسهیلات مسکن مهر تا تاریخ 1/7/1391 می باشد.
3-  این دستورالعمل صرفاً شامل قراردادهایی می گردد که قیمت ساخت هر مترمربع زیربنا در آنها از 330 هزار تومان (بدون احتساب هزینه آسانسور) فراتر نباشد.
4-  با اعمال این دستورالعمل کلیه بندهای تعدیل و پرداخت مابه التفاوت و امثالهم مندرج در قراردادهای سه جانبه و سایر قراردادهایی که به استناد این دستورالعمل مشمول اصلاح قیمت می گردند ملغی و این دستورالعمل جایگزین آن بندها می گردد. در هر صورت با اعمال این دستورالعمل هیچ اضافه بها و تعدیل و مابه التفاوتی تحت هیچ عنوانی به قراردادهایی که از این دستورالعمل پیروی نمایند تعلق نمی گیرد.
5-  مابه التفاوت پیش بینی شده در این دستورالعمل به قیمت مندرج در قراردادهای قبلی اضافه شده و چنانچه قیمت ساخت بخش هایی از بنا از جمله پارکینگ متفاوت از سایر قسمتها باشد این مابه التفاوت به هر دو قیمت به صورت جداگانه تعلق می گیرد.
6-  در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد با سازنده در هر مقطعی، ملاک تسویه حساب با سازنده مبلغ درج شده در قرارداد اولیه قبل از اعمال این دستورالعمل می باشد و اعمال این دستورالعمل تنها شامل قراردادهایی می گردد که واحدهای آن به متقاضیان تحویل گردد.

7-  پرداخت مابه التفاوت مندرج در این دستورالعمل با اخذ ضمانتنامه مورد تأیید مدیر کل استان/ مدیر عامل شهر جدید/ مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان صورت می گیرد و این ضمانتنامه پس از تحویل کلیه واحدها به متقاضیان قابل استرداد خواهد بود. در صورتی که تعداد واحدهای یک قرارداد بی شاز 300 واحد باشد، تقلیل مبلغ ضمانتنامه متناسب با تحویل به موقع واحدها با مسئولیت شخص امضاء کننده قرارداد (بعنوان کارفرما) بلامانع می باشد.
8-  مفاد این دستورالعمل تنها در قالب نمونه الحاقیه پیوست این دستورالعمل قابل اعمال می باشد و هرگونه تغییر در مفاد آن مستلزم اخذ مجوز از وزارت متبوع می باشد.
9-  مدیران کل استانها / مدیران عامل شهرهای جدید/ مدیران کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، قیمت نهایی واحدهای مسکونی با آیتم های مندرج در قراردادهای پیش فروش و مابه التفاوت های مندرج در این دستورالعمل را با سازنده مربوطه همراه با برنامه زمان بندی تحویل واحدهای مسکونی نهایی کنند.
10- مابه التفاوت مندرج در این دستورالعمل تنها پس از تنظیم صورتجلسه قیمت نهایی واحدهای مسکونی با لحاظ لیست آیتم های مندرج در قرارداد پیش فروش از جمله آیتم ساخت، آماده سازی و محوطه سازی یا سازنده و برنامه زمان بندی تحویل واحدهای مسکونی قابل اعمال است و متناسب با پیشرفت پروژه و مطابق دستورالعمل ابلاغی به شماره 91/02/100/49293 مورخ 8/8/1391 از محل آورده متقاضی با عنایت به تذکر مهم زیر قابل پرداخت خواهد بود. دریافت ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات با تشخیص مدیر کل استان/ مدیر عامل شهر جدید/ مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در این خصوص بلامانع است.
تذکر مهم:
در پرداخت مابه التفاوت بر اساس جدول بند 11 این دستورالعمل، به این نکته توجه گردد که با توجه به متراژ متفاوت زیربنای واحدها، مبلغ مابه التفاوت الزاماً جدا از اقساط پرداختی توسط بانک نبوده و لازم است تا مسئولین ذیربط با محاسبه هزینه تمام شده اجرای کار در هر مرحله بر اساس ساختار شکست قرار داد، اقدام به محاسبه کارکرد سازنده نموده و چنانچه پس از کسر تسهیلات پرداختی توسط بانک، مطالباتی برای سازنده محرز گردید، نسبت به پرداخت آن تا سقف رقم تعیین شده در هر مرحله، از محل آورده متقاضی اقدام گردد.

شرح حداکثر مابه التفاوت قابل پرداخت به ازاءهر مترمربع زیربنا (ریال) نحوه پرداخت مابه التفاوت به سازنده به ازاءهر مترمربع زیربنا
آن دسته از واحدهایی که تا تاریخ 1/7/1391 قسط اول تسهیلات بانکی را دریافت نکرده اند 400000 •        همزمان با پرداخت قسط دوم تسهیلات بانکی مبلغ 150000 ریال
•        همزمان با پرداخت قسط سوم تسهیلات بانکی مبلغ 100000 ریال
•        همزمان با پرداخت قسط چهارم تسهیلات بانکی مبلغ 150000 ریال
آن دسته از واحدهایی که تا تاریخ 1/7/1391 قسط اول تسهیلات بانکی را دریافت و قسط دوم را دریافت نکرده اند 400000 •        همزمان با پرداخت قسط دوم تسهیلات بانکی مبلغ 150000 ریال
•        همزمان با پرداخت قسط سوم تسهیلات بانکی مبلغ 100000 ریال
•        همزمان با پرداخت قسط چهارم تسهیلات بانکی مبلغ 150000 ریال
آن دسته از واحدهایی که تا تاریخ 1/7/1391 قسط دوم تسهیلات بانکی را دریافت و قسط سوم را دریافت نکرده اند 250000 •        همزمان با پرداخت قسط سوم تسهیلات بانکی مبلغ 100000 ریال
•        همزمان با پرداخت قسط چهارم تسهیلات بانکی مبلغ 150000 ریال
آن دسته از واحدهایی که تا تاریخ 1/7/1391 قسط سوم تسهیلات بانکی را دریافت و قسط چهارم را دریافت نکرده اند 150000 •        همزمان با پرداخت قسط چهارم تسهیلات بانکی مبلغ 150000 ریال
آن دسته از واحدهایی که تا تاریخ 1/7/1391 قسط چهارم تسهیلات بانکی را دریافت کرده اند. به شرح تبصره 2 به شرح تبصره 2

تبصره 2: کلیه قراردادهایی که تا تاریخ 1/7/1391 قسط چهارم خود را به طور کامل دریافت نموده لیکن عملیات ساختمانی آن پایان نیافته است، چنانچه تا پایان سال 1391 نسبت به اتمام عملیات ساختمانی و تحویل کلیه واحدهای موضوع قرارداد خود اقدام و برای آنها دفترچه فروش اقساطی توسط بانک صادر گردد، مشمول دریافت مبلغ 50000 ریال مابه التفاوت به ازاء هر مترمربع زیربنا می گردند.
12- مابه التفاوت هزینه آسانسور بر اساس مشخصات ابلاغی در پیوست بخشنامه شماره 36206/400 مورخ 16/6/1389 به صورت مقطوع و تا سقف مندرج در جدول زیر به نسبت متراژ ناخالص واحد مسکونی بر روی هر یک از واحدهای مسکونی یک بلوک سرشکن و قابل پرداخت خواهد بود:

شرح مبلغ کل برای هر آسانسو (ریال) نحوه پرداخت
آسانسور 4 نفره 240 میلیون ریال متناسب با زیربنای هر واحد پس از نصب آسانسور
آسانسور 6 نفره 280 میلیون ریال متناسب با زیربنای هر واحد پس از نصب آسانسور

انتهای پیام/

 

 

تبلیغات
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار تسنیم
کارگزاری فارابی
hamrah aval
بلیط هواپیما
بانک ایران زمین
ایمن بورس
بانک سرمایه
بانک سپه