اعلام آمادگی استان گیلان برای میزبانی همزمان سی‌و‌یکمین جشنواره فیلم فجر

خبرگزاری تسنیم : مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان از آمادگی این استان برای اﮐﺮان ﻫﻤﺰﻣﺎن فیلم‌های ﺳﯽ‌و‌ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓ ﺮ در این استان خبر داد.

دکتر نیکرو

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری تسنیم، ﺣﻤﯿﺪ ﻧﯿﮑﺮو اﻇﻬﺎر داﺷﺖ: ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ‌ﻫﺎی اﻧ ﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اﺳﺘﺎن‌ﻫﺎی ﺳﯽ‌و‌ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤ ﯽ ﻓﯿ ﻢ ﻓ ﺮ، اﻣﺴﺎل ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎن اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺰرگ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر می‌شود.

وی اداﻣﻪ داد: ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣ ﻬﺰ ﺑﻮدن ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺳﭙﯿﺪرود ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨﯽ و دﯾ ﯿﺘﺎل، آمادگی اکران فیلم‌های جشنواره فجر را دارد.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﮔﯿﻼن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره در اﺳﺘﺎن‌ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ، اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﮑﺲ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر، ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﺳﯽ‌و‌ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ، ﺳﯽ‌و‌ﯾﮑﻤﯿﻦ دوره ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦاﻟﻤ ﯽ ﻓﯿ ﻢ ﻓ ﺮ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن از 12 ﻟﻐﺎﯾﺖ 22 ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار فرهنگی
مهمترین اخبار فرهنگی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما
قاصدک۲۴