حجت‌الاسلام پژمان‌فر:سینمای ما نتوانسته در خدمت باورها و آرمان‌های‌مان باشد

خبرگزاری تسنیم: نشست مشترک دبیر جشنواره فیلم فجر با ۲تن از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، به منظور ارزیابی محورها و ابعاد برگزاری این دوره جشنواره فجر و دستیابی به راهکارهای مؤثر برای برگزاری باشکوه‌تر برگزار شد.

نشست فجر

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم ،  نشست مشترک دبیر جشنواره با اعضای کمیسیون فرهنگی  با حضور حجت‌الاسلام و‌المسلمین احمد سالک نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام نصرالله پژمان‌فر رئیس کارگروه هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی، محمدرضا عباسیان دبیر و یزدان عشیری مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر برگزار شد، و در آن شرایط عمومی حوزه فرهنگ و ضرورت‌های فعالیت‌ و سیاستگذاری‌های سینمایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دبیر سی‌و‌یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر با ارائه گزارشی ضمن تشریح ابعاد و ساختار جشنواره سی‌و‌یکم ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻨﺮی اﻳﺮان ﭘﺲاز اﻧﻘﻼب خاطرنشان کرد: سینما، ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﻣﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤ ﻲ اﺳﺖ.

وی ادامه داد: ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻓﺘﺨﺎرات ﺑﺮﮔﺰارﻛﺮدن اﻳﻦ ﺟﺸﻨﻮاره و ﺟﺸﻦ ﻣﺮدﻣﻲمسئولیت ﺟﺪی و ﺳﺨﺘﻲ اﺳﺖ و ﺗﻼشﻫﺎی زﻳﺎدی ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ در ﺣﺪ و اﻧﺪازه اﻳﻦ ﺳﻴﻨﻤﺎ، ﺻﺎﺣﺒﺎن آن، ﺳﻴﻨﻤﺎﮔﺮان ﻣﺤﺘﺮم و ﻣﺮدم ﻋﺰﻳﺰ اﻳﺮان ﺟﺸﻨﻮاره‌ای را ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ﺷﺎن اﻳﻦ روﻳﺪاد ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺟﺸﻨﻮاره را با ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﻴﻢ تا ﺻﺮﻓﻪ‌ﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ را ﺣﺘﻲ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره آﻏﺎز ﻛنیم.

عباسیان ﺑﺎ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘ ﻒ ﺟﺸﻨﻮاره ﺳﻲو ﻳﻜﻢ، توضیح داد: ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎی اﻳﺮان ﺟﺸﻨﻮاره در 5 ﺑﺨﺶ ﺳﻮدای ﺳﻴﻤﺮغ، ﻧﮕﺎه ﻧﻮ(ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻓﻴ ﻢﻫﺎی اول)، ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ آﺛﺎر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑ ﻨﺪ(ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ)، ﻓﻴ ﻢ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان و ﺗ ﻲ اراده ﻣ ﻲ‌(ﺟﻮاﻳﺰ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ) ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد.

وی در ﺧﺼﻮص ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻦاﻟﻤ ﻞ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ تصریح کرد: در ﺑﺨﺶ «ﺟﺎم ﺟﻬﺎن‌ﻧﻤﺎ» ﻳﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺻ ﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤ ﻞ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﺪﻳﺪی رخ دﻫﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز با روﯾﮑﺮد ﻇ ﻢﺳﺘﯿﺰی، ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ، ﻣﻌﻀﻞ ﺗﺮورﯾﺴﻢ، ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺑﯿﺪاری ﻣ ﺖﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

عباسیان با اشاره به جهش‌ها و تحولات این دوره جشنواره عنوان کرد: توجه سینمای جهان اسلام در قالب بخش سینمای سعادت، پیش‌بینی بخش فیلمسازان غیرمتعهد، کنفرانس هالیوودیسم، ارتقای سطح استانداردهای جشنواره با تکیه بر نظم‌محوری و رعایت اصل صرفه‌جویی در تمامی امور ، بازار بین‌المللی فیلم فجر، نشست مقدماتی اتحادیه فیلمسازان جنبش عدم تعهد و دعوت از فیلمسازان مستقل دنیا و... از جمله این تحولات است.

وی اﻓﺰود: ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﻼﻣﻲ در نظر داریم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺸﻮرﻣﺎن رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻨﺒﺶﻛﺸﻮرﻫﺎیﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ را ﻋﻬﺪه‌دار اﺳﺖ، زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰاری اﺟﻼس ﻓﻴ ﻤﺴﺎزان ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓ ﺮ در ﺗﻬﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻴﻢ.

 

جشنواره بین‌المللی فیلم فجر یک فرصت طلایی و ارزشمند است
حجت‌الاسلام و‌المسلمین احمد سالک، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در این نشست با تاکید بر لزوم شکل‌گیری یک تشکیلات عظیم فیلمسازی با محوریت اسلام گفت: آیا ما نمی‌توانیم با روش اسلامی یک قطب سینمایی شبیه هالیوود با تکیه بر فرهنگ، ارزش های اسلامی و اخلاقی و دیدگاه‌های نظام اسلامی در جهان ایجاد کنیم؟

وی ادامه داد: در راه گسترش و صدور پیام انقلاب از طریق سینما نگاه استراتژیک و فراگیر لازم و شایسته است با کشف، شناسایی و استفاده از استعدادهای حزب‌اللهی و متعهد و حمایت و سرمایه‌گذاری روی آن‌ها این ایده‌آل‌ها محقق شود.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جشنواره بین‌المللی فیلم فجر یک فرصت طلایی و ارزشمند است افزود: اجرای این نگاه را می‌توان از همین جشنواره فیلم فجر آغاز کنیم و ما تمام‌قد در کنار شما برای عملی ساختن این ایده‌ها هستیم.

وی تاکید کرد: ضروری است آدم‌های دلسوز در این زمینه با هم‌اندیشی و هم‌فکری به مسیری برسند که باعث رشد و اعتلای سینمای درست و موثر کشور باشند‌.

به گفته وی دنیا آنقدر با خلاء‌ها و چالش‌های جدی روبرو است که فیلم‌های اسلامی و انسانی ما می‌تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای آن ها باشد.

جشنواره فجر ظرفیت مهم برای انتقال پیام‌های انقلاب 

در ادامه حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، رئیس کارگروه هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: سینما امروز در دنیا از کارکردها و تاثیرگذاری‌های گسترده و عظیمی برخوردار است. حرف‌های نظام‌های فکری را به راحتی منتقل می‌کند.

وی ادامه داد: اساسا، آموزش‌های پنهان و غیرمستقیم از مهم‌ترین بخش‌هایی است که روی آن کار و برنامه‌ریزی می‌شودو ما هم نباید غافل شویم. ما که دارای دیدگاه‌های نوینی در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بین الملل هستیم باید از این رسانه نافذ بیشترین بهره برداری را کنیم.

رئیس کارگروه هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انقلاب ما در حوزه‌های مختلف حرف برای گفتن دارد اظهار داشت: بیش از 60 شبکه تلویزیونی در حال حاضر علیه نظام اسلامی فعالیت دارند و مدام در صدد تخریب اذهان عمومی و سیاه‌نمایی از کشور ما هستند و با هدف‌گذاری و جدیت در زمینه گسترش ناامنی اخلاقی و فروپاشی خانواده‌ها تبلیغ می‌کنند، بدیهی است ما نباید موضع انفعالی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: معتقدم جشنواره بین‌المللی فیلم فجر یکی از ظرفیت‌های مهمی است که می‌تواند بخشی از پیام‌های انقلاب را از طریق سینما به گوش جهانیان برسانیم.

حجت‌الاسلام پژمان‌فر با بیان اینکه بیش از 90 درصد آثار تولیدی و فیلم‌های که هالیوود سرمایه‌گذاری و تولید می‌کند بر اساس سفارش و اغراض حساب شده است، تاکید کرد: متاسفانه ما نتوانسیم در این زمینه به حسب نیازها، ضرورت‌ها و انتظارات جامعه و انقلاب فیلم بسازیم و سینما نتوانسته در خدمت باورها و آرمان‌های ما باشد.

وی با اشاره به لزوم برگزاری باشکوه جشنواره فیلم فجر، خاطر‌نشان کرد: از طریق این رویداد مهم سینمایی و با جریان سازی های درست و کارشناسی باید جهت تولید فیلم و سینما را به سمت نیازهای اساسی ببریم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به رویکردهای دبیر جشنواره فیلم فجر عنوان کرد: اینکه به کشورهای جهان اسلام و فیلمسازن مسلمان توجه ویژه دارید و نیز طرح نشست مقدماتی فیلمسازان کشورهای جنبش عدم تعهد در انتقال و گسترش پیام انقلاب اسلامی و الگوهای اخلاقی جامعه ما مهم و ارزشمند است.

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار فرهنگی
مهمترین اخبار فرهنگی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما
قاصدک۲۴