میزان آرای ۶ کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک ۳۱ استان کشور

میزان آرای 6 کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک 31 استان کشور

خبرگزاری تسنیم: میزان آرای ۶ کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک ۳۱ استان کشور منتشر شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، میزان آرای 6 کاندیدای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری به تفکیک 31 استان کشور به شرح ذیل توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شد:

استان آذربایجان‌شرقی:

حسن روحانی: یک میلیون و 99 هزار و 402 رأی

محسن رضایی: 230 هزار و 165 رأی

محمدباقر قالیباف: 187 هزار و 440 رأی

سعید جلیلی: 187 هزار و 227 رأی

علی اکبر ولایتی: 164 هزار و 179 رأی

سید محمد غرضی: 25 هزار و 91 رأی

استان آذربایجان‌غربی:

حسن روحانی: 885 هزار و 675 رأی

محمد باقر قالیباف: 151 هزار و 508 رأی

محسن رضایی: 105 هزار و 658 رأی

سعید جلیلی: 93 هزار و 787 رأی

علی اکبر ولایتی: 67 هزار و 874 رأی

سید محمد غرضی: 15 هزار و 548 رأی

استان اردبیل:

حسن روحانی: 384 هزار و 751 رأی

محمد باقر قالیباف: 98 هزار و 298 رأی

محسن رضایی: 59 هزار و 524 رأی

سعید جلیلی: 44 هزار و 441 رأی

علی اکبر ولایتی: 40 هزار و 531 رأی

سید محمد غرضی: 8 هزار و 367 رأی

استان اصفهان:

حسن روحانی: یک میلیون‌و 17 هزار و 516 رأی

سعید جلیلی: 411 هزار و 98 رأی

محسن رضایی: 270 هزار و 799 رأی

محمد باقر قالیباف: 259 هزار و 601 رأی

علی اکبر ولایتی: 203 هزار و 679 رأی

سید محمد غرضی: 59 هزار و 106 رأی

استان البرز:

حسن روحانی: 519 هزار و 412 رأی

محمد باقر قالیباف: 213 هزار و 904 رأی

سعید جلیلی: 105 هزار و 372 رأی

محسن رضایی: 84 هزار و 633 رأی

علی اکبر ولایتی: 77 هزار و 288 رأی

سید محمد غرضی: 12 هزار و 226 رأی

استان ایلام:

حسن روحانی:  175 هزار و 608 رأی

محسن رضایی: 58 هزار و 182 رأی

محمد باقر قالیباف: 35 هزار و 586 رأی

سعید جلیلی: 22 هزار و 976 رأی

علی اکبر ولایتی: 15 هزار و 104 رأی

سید محمد غرضی: 3 هزار و 889 رأی

استان بوشهر:

حسن روحانی: 278 هزار و 763 رأی

محسن رضایی: 74 هزار و 220 رأی

محمد باقر قالیباف: 64 هزار و 881 رأی

سعید جلیلی: 54 هزار و 960 رأی

علی اکبر ولایتی: 38 هزار و 499 رأی

سید محمد غرضی: 6 هزار و 711 رأی

استان تهران:

حسن روحانی: 2 میلیون و 385 هزار و 890 رأی

محمد باقر قالیباف: یک میلیون و 266 هزار و 568 رأی

سعید جلیلی: 550 هزار و 384 رأی

محسن رضایی: 336 هزار و 557 رأی

علی اکبر ولایتی: 316 هزار و 592 رأی

سید محمد غرضی: 61 هزار و 893 رأی

استان چهار محال و بختیاری:

محسن رضایی: 211 هزار و 101 رأی

حسن روحانی: 155 هزار و 884 رأی

محمد باقر قالیباف: 43 هزار و 201 رأی

سعید جلیلی: 37 هزار و 734 رأی

علی اکبر ولایتی: 21 هزار و 693 رأی

سید محمد غرضی: 4 هزار و 34 رأی

استان خراسان جنوبی:

حسن روحانی: 192 هزار و 446 رأی

سعید جلیلی: 103 هزار و 382 رأی

محمد باقر قالیباف: 101 هزار و 713 رأی

علی اکبر ولایتی:15 هزار و 185 رأی

محسن رضایی: 14 هزار و 582 رأی

سید محمد غرضی: 5 هزار و 52 رأی

استان خراسان رضوی:

حسن روحانی: 529 هزار و 344 رأی

محمد باقر قالیباف: 303 هزار و 555 رأی

سعید جلیلی: 111 هزار و 771 رأی

علی اکبر ولایتی: 35 هزار و 389 رأی

محسن رضایی: 31 هزار و 676 رأی

سید محمد غرضی: 10 هزار و 185 رأی

استان خراسان شمالی:

حسن روحانی: 226 هزار و 144 رأی

محمد باقر قالیباف: 157 هزار و 800 رأی

سعید جلیلی: 52 هزار و 802 رأی

محسن رضایی: 18 هزار و 870 رأی

علی اکبر ولایتی: 17 هزار و 924 رأی

سید محمد غرضی: 5 هزار و 684 رأی

استان خوزستان:

محسن رضایی: 921 هزار و 570 رأی

حسن روحانی: 675 هزار و 495 رأی

سعید جلیلی: 169 هزار و 446 رأی

محمد باقر قالیباف: 117 هزار و 977 رأی

علی اکبر ولایتی: 78 هزار و 488 رأی

سید محمد غرضی: 15 هزار و 251 رأی

استان زنجان:

حسن روحانی: 281 هزار و 867 رأی

محمد باقر قالیباف: 106 هزار و 415 رأی

سعید جلیلی: 70 هزار و 797 رأی

محسن رضایی: 49 هزار و 654 رأی

علی اکبر ولایتی: 42 هزار و 550 رأی

سید محمد غرضی: 9 هزار و 170 رأی

استان سمنان:

حسن روحانی: 157 هزار و 133 رأی

محمد باقر قالیباف: 87 هزار و 598 رأی

سعید جلیلی: 55 هزار و 987 رأی

علی اکبر ولایتی: 25 هزار و 600 رأی

محسن رضایی: 14 هزار و 541 رأی

سید محمد غرضی: 5 هزار و 51 رأی

استان سیستان و بلوچستان:

حسن روحانی:  770 هزار و 394 رأی

محمد باقر قالیباف: 109 هزار و 390 رأی

سعید جلیلی: 64 هزار و 339 رأی

محسن رضایی: 61 هزار و 986 رأی

علی اکبر ولایتی: 36 هزار و 122 رأی

سید محمد غرضی: 8 هزار و 785 رأی

استان فارس

حسن روحانی: یک میلیون و 292 هزار و 853 رای

سعید جلیلی: 309 هزار و 929 رای

محمدباقر قالیباف: 247 هزار و 615رای

محسن رضایی: 211 هزار و 489 رای

علی‌اکبر ولایتی: 135 هزار و 425

سیدمحمد غرضی: 23 هزار و 343

استان قزوین

محمدباقر قالیباف: 436 هزار و 343 رای

حسن روحانی: 324 هزار و 739 رای

سعید جلیلی:90 هزار و 573 رای

علی‌اکبر ولایتی: 47 هزار و 174 رای

محسن رضایی:45 هزار و 884 رای

سیدمحمد غرضی: 8 هزار و 108 رای

استان قم

حسن روحانی: 209 هزار و 785 رای

سعید جلیلی: 121 هزار و 237 رای

محمدباقر قالیباف: 89 هزار و 987 رای

علی‌اکبر ولایتی:68 هزار و 356 رای

محسن رضایی: 30 هزار و 549 رای

سیدمحمد غرضی:9 هزار و 346 رای

استان کردستان

حسن روحانی: 438 هزار و 290 رای

محمدباقر قالیباف:75 هزار و 548 رای

محسن رضایی:49 هزار و 695 رای

سعید جلیلی:30 هزار و 195 رای

علی‌اکبر ولایتی:17 هزار و 843 رای

سیدمحمد غرضی:7 هزار و 48 رای

استان کرمان

حسن روحانی: 855 هزار و 463 رای

محمدباقر قالیباف: 222 هزار و 795 رای

سعید جلیلی:215 هزار و 872 رای

محسن رضایی:69 هزار و 316 رای

علی‌اکبر ولایتی: 64هزار و 202 رای

سیدمحمد غرضی:14 هزار و 237 رای

استان کرمانشاه

حسن روحانی: 567 هزار و 784 رای

محمدباقر قالیباف: 162 هزار و 62 رای

محسن رضایی:108 هزار و 186 رای

سعید جلیلی:64 هزار و 597 رای

علی‌اکبر ولایتی:41 هزار و 384 رای

سیدمحمد غرضی:9 هزار و 17رای

استان کهگیلویه و بویر احمد

محسن رضایی:142 هزار و 40 رای

حسن روحانی: 126 هزار و 395 رای

سعید جلیلی:24 هزار و 138 رای

محمدباقر قالیباف: 18 هزار و 489  رای

علی‌اکبر ولایتی:11 هزار و 510 رای

سیدمحمد غرضی: یک هزار و 487 رای

استان گلستان

حسن روحانی: 548 هزار و 69 رای

محمدباقر قالیباف: 158 هزار و 947 رای

سعید جلیلی:78 هزار و 192 رای

علی‌اکبر ولایتی: 74 هزار و 633 رای

محسن رضایی:46 هزار و 100 رای

سیدمحمد غرضی: 10 هزار و 401 رای

استان گیلان

حسن روحانی: 784 هزار و 789 رای

محمدباقر قالیباف:213 هزار و 424  رای

سعید جلیلی:150 هزار و 56 رای

محسن رضایی:86 هزار و 923 رای

علی‌اکبر ولایتی:85 هزار و 156 رای

سیدمحمد غرضی: 18 هزار و 516 رای

استان لرستان:

حسن روحانی: 240 هزار و 655 رأی

محسن رضایی: 236 هزار و 451 رأی

محمد باقر قالیباف: 99 هزار و 22 رأی

سعید جلیلی: 63 هزار و 316 رأی

علی اکبر ولایتی: 40 عزار و 908 رأی

سید محمد غرضی: 6 هزار و 596 رأی

استان مازندران:

حسن روحانی: یک میلیون و 107 هزار و 494 رأی

محمد باقر قالیباف: 286 هزار و 464 رأی

سعید جلیلی: 180 هزار و 772 رأی

علی اکبر ولایتی: 161 هزار و 783 رأی

محسن رضایی: 94 هزار و 178 رأی

سید محمد غرضی: 20 هزار و 742 رأی

استان مرکزی:

حسن روحانی: 323 هزار و 631 رأی

محمد باقر قالیباف: 137 هزار و 195 رأی

سعید جلیلی: 93 هزار و 434 رأی

علی اکبر ولایتی: 74 هزار و 192 رأی

محسن رضایی: 66 هزار و 621 رأی

سید محمد غرضی: 9 هزار و 409 رأی

استان هرمزگان:

حسن روحانی: 414 هزار و 444 رأی

سعید جلیلی: 122 هزار و 954 رأی

محمد باقر قالیباف: 69 هزار و 277 رأی

محسن رضایی: 64 هزار و 270 رأی

علی اکبر ولایتی: 48 هزار و 743 رأی

سید محمد غرضی: 11 هزار و 356 رأی

استان همدان:

حسن روحانی: 451 هزار و 810 رأی

محمد باقر قالیباف: 139 هزارو 835 رأی

سعید جلیلی: 138 هزار و 414 رأی

محسن رضایی: 80 هزار و 340 رأی

علی اکبر ولایتی: 69 هزار و 770 رأی

سید محمد غرضی: 11 هزار و 378 رأی

استان یزد:

حسن روحانی: 351 هزار و 527 رأی

سعید جلیلی: 62 هزار و 232رأی

محمد باقر قالیباف: 53 هزار و 101 رأی

علی اکبر ولایتی: 27 هزار و 468 رأی

محسن رضایی: 19 هزار و 793 رأی

سید محمد غرضی: 5 هزار و 137 رأی

انتهای پیام/

تبلیغات تسنیم
کتاب تسنیم - جنگ شناختی
پربیننده‌ترین اخبار سیاسی
اخبار روز سیاسی
مهمترین اخبار
همراه اول
رتزی
بانی مد
میهن
طبیعت
بیمه ملت
الی گشت
opark
مادیران
ایران پرس
triboon
بلیط هواپیما
فلای تو دی