میزان آرای ۶ کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک ۳۱ استان کشور

میزان آرای 6 کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک 31 استان کشور

خبرگزاری تسنیم: میزان آرای ۶ کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک ۳۱ استان کشور منتشر شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، میزان آرای 6 کاندیدای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری به تفکیک 31 استان کشور به شرح ذیل توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شد:

استان آذربایجان‌شرقی:

حسن روحانی: یک میلیون و 99 هزار و 402 رأی

محسن رضایی: 230 هزار و 165 رأی

محمدباقر قالیباف: 187 هزار و 440 رأی

سعید جلیلی: 187 هزار و 227 رأی

علی اکبر ولایتی: 164 هزار و 179 رأی

سید محمد غرضی: 25 هزار و 91 رأی

استان آذربایجان‌غربی:

حسن روحانی: 885 هزار و 675 رأی

محمد باقر قالیباف: 151 هزار و 508 رأی

محسن رضایی: 105 هزار و 658 رأی

سعید جلیلی: 93 هزار و 787 رأی

علی اکبر ولایتی: 67 هزار و 874 رأی

سید محمد غرضی: 15 هزار و 548 رأی

استان اردبیل:

حسن روحانی: 384 هزار و 751 رأی

محمد باقر قالیباف: 98 هزار و 298 رأی

محسن رضایی: 59 هزار و 524 رأی

سعید جلیلی: 44 هزار و 441 رأی

علی اکبر ولایتی: 40 هزار و 531 رأی

سید محمد غرضی: 8 هزار و 367 رأی

استان اصفهان:

حسن روحانی: یک میلیون‌و 17 هزار و 516 رأی

سعید جلیلی: 411 هزار و 98 رأی

محسن رضایی: 270 هزار و 799 رأی

محمد باقر قالیباف: 259 هزار و 601 رأی

علی اکبر ولایتی: 203 هزار و 679 رأی

سید محمد غرضی: 59 هزار و 106 رأی

استان البرز:

حسن روحانی: 519 هزار و 412 رأی

محمد باقر قالیباف: 213 هزار و 904 رأی

سعید جلیلی: 105 هزار و 372 رأی

محسن رضایی: 84 هزار و 633 رأی

علی اکبر ولایتی: 77 هزار و 288 رأی

سید محمد غرضی: 12 هزار و 226 رأی

استان ایلام:

حسن روحانی:  175 هزار و 608 رأی

محسن رضایی: 58 هزار و 182 رأی

محمد باقر قالیباف: 35 هزار و 586 رأی

سعید جلیلی: 22 هزار و 976 رأی

علی اکبر ولایتی: 15 هزار و 104 رأی

سید محمد غرضی: 3 هزار و 889 رأی

استان بوشهر:

حسن روحانی: 278 هزار و 763 رأی

محسن رضایی: 74 هزار و 220 رأی

محمد باقر قالیباف: 64 هزار و 881 رأی

سعید جلیلی: 54 هزار و 960 رأی

علی اکبر ولایتی: 38 هزار و 499 رأی

سید محمد غرضی: 6 هزار و 711 رأی

استان تهران:

حسن روحانی: 2 میلیون و 385 هزار و 890 رأی

محمد باقر قالیباف: یک میلیون و 266 هزار و 568 رأی

سعید جلیلی: 550 هزار و 384 رأی

محسن رضایی: 336 هزار و 557 رأی

علی اکبر ولایتی: 316 هزار و 592 رأی

سید محمد غرضی: 61 هزار و 893 رأی

استان چهار محال و بختیاری:

محسن رضایی: 211 هزار و 101 رأی

حسن روحانی: 155 هزار و 884 رأی

محمد باقر قالیباف: 43 هزار و 201 رأی

سعید جلیلی: 37 هزار و 734 رأی

علی اکبر ولایتی: 21 هزار و 693 رأی

سید محمد غرضی: 4 هزار و 34 رأی

استان خراسان جنوبی:

حسن روحانی: 192 هزار و 446 رأی

سعید جلیلی: 103 هزار و 382 رأی

محمد باقر قالیباف: 101 هزار و 713 رأی

علی اکبر ولایتی:15 هزار و 185 رأی

محسن رضایی: 14 هزار و 582 رأی

سید محمد غرضی: 5 هزار و 52 رأی

استان خراسان رضوی:

حسن روحانی: 529 هزار و 344 رأی

محمد باقر قالیباف: 303 هزار و 555 رأی

سعید جلیلی: 111 هزار و 771 رأی

علی اکبر ولایتی: 35 هزار و 389 رأی

محسن رضایی: 31 هزار و 676 رأی

سید محمد غرضی: 10 هزار و 185 رأی

استان خراسان شمالی:

حسن روحانی: 226 هزار و 144 رأی

محمد باقر قالیباف: 157 هزار و 800 رأی

سعید جلیلی: 52 هزار و 802 رأی

محسن رضایی: 18 هزار و 870 رأی

علی اکبر ولایتی: 17 هزار و 924 رأی

سید محمد غرضی: 5 هزار و 684 رأی

استان خوزستان:

محسن رضایی: 921 هزار و 570 رأی

حسن روحانی: 675 هزار و 495 رأی

سعید جلیلی: 169 هزار و 446 رأی

محمد باقر قالیباف: 117 هزار و 977 رأی

علی اکبر ولایتی: 78 هزار و 488 رأی

سید محمد غرضی: 15 هزار و 251 رأی

استان زنجان:

حسن روحانی: 281 هزار و 867 رأی

محمد باقر قالیباف: 106 هزار و 415 رأی

سعید جلیلی: 70 هزار و 797 رأی

محسن رضایی: 49 هزار و 654 رأی

علی اکبر ولایتی: 42 هزار و 550 رأی

سید محمد غرضی: 9 هزار و 170 رأی

استان سمنان:

حسن روحانی: 157 هزار و 133 رأی

محمد باقر قالیباف: 87 هزار و 598 رأی

سعید جلیلی: 55 هزار و 987 رأی

علی اکبر ولایتی: 25 هزار و 600 رأی

محسن رضایی: 14 هزار و 541 رأی

سید محمد غرضی: 5 هزار و 51 رأی

استان سیستان و بلوچستان:

حسن روحانی:  770 هزار و 394 رأی

محمد باقر قالیباف: 109 هزار و 390 رأی

سعید جلیلی: 64 هزار و 339 رأی

محسن رضایی: 61 هزار و 986 رأی

علی اکبر ولایتی: 36 هزار و 122 رأی

سید محمد غرضی: 8 هزار و 785 رأی

استان فارس

حسن روحانی: یک میلیون و 292 هزار و 853 رای

سعید جلیلی: 309 هزار و 929 رای

محمدباقر قالیباف: 247 هزار و 615رای

محسن رضایی: 211 هزار و 489 رای

علی‌اکبر ولایتی: 135 هزار و 425

سیدمحمد غرضی: 23 هزار و 343

استان قزوین

محمدباقر قالیباف: 436 هزار و 343 رای

حسن روحانی: 324 هزار و 739 رای

سعید جلیلی:90 هزار و 573 رای

علی‌اکبر ولایتی: 47 هزار و 174 رای

محسن رضایی:45 هزار و 884 رای

سیدمحمد غرضی: 8 هزار و 108 رای

استان قم

حسن روحانی: 209 هزار و 785 رای

سعید جلیلی: 121 هزار و 237 رای

محمدباقر قالیباف: 89 هزار و 987 رای

علی‌اکبر ولایتی:68 هزار و 356 رای

محسن رضایی: 30 هزار و 549 رای

سیدمحمد غرضی:9 هزار و 346 رای

استان کردستان

حسن روحانی: 438 هزار و 290 رای

محمدباقر قالیباف:75 هزار و 548 رای

محسن رضایی:49 هزار و 695 رای

سعید جلیلی:30 هزار و 195 رای

علی‌اکبر ولایتی:17 هزار و 843 رای

سیدمحمد غرضی:7 هزار و 48 رای

استان کرمان

حسن روحانی: 855 هزار و 463 رای

محمدباقر قالیباف: 222 هزار و 795 رای

سعید جلیلی:215 هزار و 872 رای

محسن رضایی:69 هزار و 316 رای

علی‌اکبر ولایتی: 64هزار و 202 رای

سیدمحمد غرضی:14 هزار و 237 رای

استان کرمانشاه

حسن روحانی: 567 هزار و 784 رای

محمدباقر قالیباف: 162 هزار و 62 رای

محسن رضایی:108 هزار و 186 رای

سعید جلیلی:64 هزار و 597 رای

علی‌اکبر ولایتی:41 هزار و 384 رای

سیدمحمد غرضی:9 هزار و 17رای

استان کهگیلویه و بویر احمد

محسن رضایی:142 هزار و 40 رای

حسن روحانی: 126 هزار و 395 رای

سعید جلیلی:24 هزار و 138 رای

محمدباقر قالیباف: 18 هزار و 489  رای

علی‌اکبر ولایتی:11 هزار و 510 رای

سیدمحمد غرضی: یک هزار و 487 رای

استان گلستان

حسن روحانی: 548 هزار و 69 رای

محمدباقر قالیباف: 158 هزار و 947 رای

سعید جلیلی:78 هزار و 192 رای

علی‌اکبر ولایتی: 74 هزار و 633 رای

محسن رضایی:46 هزار و 100 رای

سیدمحمد غرضی: 10 هزار و 401 رای

استان گیلان

حسن روحانی: 784 هزار و 789 رای

محمدباقر قالیباف:213 هزار و 424  رای

سعید جلیلی:150 هزار و 56 رای

محسن رضایی:86 هزار و 923 رای

علی‌اکبر ولایتی:85 هزار و 156 رای

سیدمحمد غرضی: 18 هزار و 516 رای

استان لرستان:

حسن روحانی: 240 هزار و 655 رأی

محسن رضایی: 236 هزار و 451 رأی

محمد باقر قالیباف: 99 هزار و 22 رأی

سعید جلیلی: 63 هزار و 316 رأی

علی اکبر ولایتی: 40 عزار و 908 رأی

سید محمد غرضی: 6 هزار و 596 رأی

استان مازندران:

حسن روحانی: یک میلیون و 107 هزار و 494 رأی

محمد باقر قالیباف: 286 هزار و 464 رأی

سعید جلیلی: 180 هزار و 772 رأی

علی اکبر ولایتی: 161 هزار و 783 رأی

محسن رضایی: 94 هزار و 178 رأی

سید محمد غرضی: 20 هزار و 742 رأی

استان مرکزی:

حسن روحانی: 323 هزار و 631 رأی

محمد باقر قالیباف: 137 هزار و 195 رأی

سعید جلیلی: 93 هزار و 434 رأی

علی اکبر ولایتی: 74 هزار و 192 رأی

محسن رضایی: 66 هزار و 621 رأی

سید محمد غرضی: 9 هزار و 409 رأی

استان هرمزگان:

حسن روحانی: 414 هزار و 444 رأی

سعید جلیلی: 122 هزار و 954 رأی

محمد باقر قالیباف: 69 هزار و 277 رأی

محسن رضایی: 64 هزار و 270 رأی

علی اکبر ولایتی: 48 هزار و 743 رأی

سید محمد غرضی: 11 هزار و 356 رأی

استان همدان:

حسن روحانی: 451 هزار و 810 رأی

محمد باقر قالیباف: 139 هزارو 835 رأی

سعید جلیلی: 138 هزار و 414 رأی

محسن رضایی: 80 هزار و 340 رأی

علی اکبر ولایتی: 69 هزار و 770 رأی

سید محمد غرضی: 11 هزار و 378 رأی

استان یزد:

حسن روحانی: 351 هزار و 527 رأی

سعید جلیلی: 62 هزار و 232رأی

محمد باقر قالیباف: 53 هزار و 101 رأی

علی اکبر ولایتی: 27 هزار و 468 رأی

محسن رضایی: 19 هزار و 793 رأی

سید محمد غرضی: 5 هزار و 137 رأی

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار سیاسی
اخبار روز سیاسی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon