اسامی و ترکیب ۳۶ ائتلاف سیاسی شرکت کننده در انتخابات پارلمانی عراق

خبرگزاری تسنیم: کمیساریای عالی انتخابات عراق، مجوز مشارکت را برای ۳۶ ائتلاف سیاسی در انتخابات پارلمانی دهم اردیبهشت(۳۰ آوریل) صادر کرده است که اسامی و ترکیب این ائتلاف‌ها در این گزارش به تفکیک آمده است.

اسامی و ترکیب 36 ائتلاف سیاسی شرکت کننده در انتخابات پارلمانی عراق

به گزارش گروه بین  الملل خبرگزاری تسنیم، کمیساریای عالی انتخابات عراق، مجوز مشارکت را برای 36 ائتلاف سیاسی در انتخابات پارلمانی دهم اردیبهشت(30 آوریل) صادر کرده است که اسامی و ترکیب این ائتلافها به این شرح است :

1- ائتلاف الموطن(شهروند) به رهبری سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق

این ائتلاف از گروههای ذیل تشکیل شده است :
- مجلس اعلای اسلامی عراق به رهبری سید عمار عبدالعزیز محسن مهدی الحکیم
- المواطن به رهبری عبدالحسین عبدالرضا باقر عبطان
-تجمع الامل به رهبری بلیغ مثقال محسن مطلب
- الموتمر الوطنی العراقی به رهبری احمد عبدالهادی عبدالحسین علی الجلبی
- حزب الطلیعه اسلامی به رهبری علی مهدی علی عباس  الیاسری
- حرکه الجهاد و البناء به رهبری حسن راضی کاظم کاطع
- تجمع العداله و الوحده به رهبری عامر حسین جاسم علی الفائز
- تجمع کفاءات العراق المستقل  به رهبری علی مهدی جواد الدباغ
- حرکه الدعوه الاسلامیه به رهبری عادل عبدالرحیم مجید الامیر
-کیان الغدیر الوطنی به رهبری سلم طحمیر علی فرهود
- المجلس العراقی الدیمقراطی الموحد به رهبری فواز محمد ذیاب الجربا
- المجلس السیاسی للعمل العراقی به رهبری جاسم محمد کاظم محمد جواد العطار
- کتله القرار للتغییر  به رهبری احمد حبیب خبط علی العباسی
- قائمه المستقبل العراقیه المستقله به رهبری بدیع لبنان عبدالرزاق عبدالهادی
- حرکه الوفاء الترکمانیه  به رهبری فریاد عمر عبدالله  علی
- حرکه اراده العراق  به رهبری حسین حمزه علی حسن
- تجمع  المواطنه الصالحه به رهبری حمید عبد جواد محمد النجدی
- حرکه العداله و التنمیه  به رهبری توفیق جمعه العبادی
- بصرتنا  به رهبری عبدالکریم ناصر محمود اسماعیل الاسماعیل
- تحالف البدیل العراقی  به رهبری احمد عبدالزهره کاظم علاوی الفتلاوی

2- تحالف الاصلاح الوطنی(ائتلاف اصلاح ملی) به رهبری ابراهیم عبدالکریم حمزه محمد الاشیقر الجعفری نخست وزیر پیشین عراق

این ائتلاف شامل تشکلهای ذیل است :
- تیار الاصلاح الوطنی به رهبری ابراهیم الجعفری
- الصدق و العطاء به رهبری مرتضی علی حمود
-  تجمع البیرق الوطنی  به رهبری عبدحسین جبار الساعدی
-  حزب المحافظین الامناء العراقی قائمه المستقبل  به رهبری حیدر حسین عبد عوده
- تیار العداله و النهوض به رهبری کریم عبدالرضا مهدی حسن
- اصلاحیون به رهبری محمد کاظم فیروز یعقوب الهنداوی
-  حزب الله العراق به رهبری سلم محسن فرحان عطوان

3- ائتلاف دولة القانون(ائتلاف دولت قانون)

ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری کامل محمد حسن المالکی نخست وزیر فعلی عراق

این ائتلاف از 12 گروه و تشکل به شرح ذیل تشکیل شده است :
- حزب الدعوه الاسلامیه به رهبری نوری المالکی
- حزب الدعوه الاسلامیه/تنظیم العراق به رهبری هاشم ناصر محمود حمود الموسوی
- فراکسیون مستقلون به رهبری حسین ابراهیم صالح مهدی الشهرستانی
- سازمان بدر به رهبری هادی فرحان عبدالله
- جریان الرسالی العراقی الجدید به رهبری عدنان رمیض خرنوب عبید الشحمانی
- حزب الوحده به رهبری مبدر سلمان ویس حمد
-الموتمر الوطنی العام للکورد الفیلیین به رهبری محمد سعید توفیق یحیی
-  حرکه الرساله الاسلامیه به رهبری حسن هاشم مطشر شندی
-  حزب الشعب العراقی الموحد/عراق لایتجزا  به رهبری احمد ساهی کاظم العامری
- الاتحاد الاسلامی لترکمان العراق  به رهبری عباس حسن موسی البیاتی
- جبهه الترکمان الحره  به رهبری طورهان مظهر حسن سلیمان المفتی
- تجمع الشبک الدیمقراطی به رهبری حنین محمود احمد القدو

4-ائتلاف الوطنیه(ائتلاف ملی) به رهبری ایاد علاوی(نخست وزیر پیشین)

این ائتلاف شامل 15 گروه و تشکل به این شرح است:
- الوطنیه به رهبری ایاد هاشم حسین علاوی
- تجمع الوحده العراقیه به رهبری بهاء ناصر حسین سلمان
- حرکه الحوار و التغییر به رهبری حامد عبید مطلک عمر
- مجلس العموم الوطنی العراقی به رهبری حسن خضیر عباس شویرد
- الهلال به رهبری وثاب شاکر محمود عبود
- قائمه القرار الوطنی به رهبری صباح عبد الرسول عبدالرضا رشید التمیمی
- جبهه التحریر و البناء به رهبری ضامن علیوی مطلک خلف
- حرکه الصقور العراقیه(صقر) به رهبری ضامر حمید احمد محمود
- تجمع نداء الحریه به رهبری شعلان عبدالجبار علی الکریم
- حرکه السلم و التنمیه به رهبری عبدالکریم علی یاسین خلف
- حرکه العدل و الاصلاح العراقی به رهبری عبدالله حمیدی عجیل الیاور
- حزب التقدم الایزیدی به رهبری وعد حمد مطو سبعو
- تجمع الولاء للوطن به رهبری وسام سامی عبدالله سلیمان البیاتی
- التجمع الجمهوری العراقی به رهبری هاشم جعفر یحیی هاشم الحبوبی
- بناة العراق به رهبری عبد ذیاب جزاع جمعه

5- ائتلاف متحدون للاصلاح(ائتلاف اصلاح متحدون)
رهبر ائتلاف : اسامه عبدالعزیز محمد النجیفی (رئیس پارلمان)

این ائتلاف شامل این گروهها و طیفهاست:
- للعراق متحدون  به رهبری اسامه عبدالعزیز محمد النجیفی
- تجمع المستقبل الوطنی به رهبری ظافر ناظم سلمان محمود
- الحرکه الوطنیه للاصلاح و  التنیمه(الحل) به رهبری محمد ناصر دلی احمد
- التجمع المدنی للاصلاح(عمل) به رهبری سلیم عبدالله احمد ناصر
- حرکه حماه العراق(حق) به رهبری احمد عبد حمادی شاوش المساری
-التجمع الوطنی العشائری المستقل به رهبری عمر هیجل حمد شبیب
- الجبهه الترکمانیه العراقیه  به رهبری ارشد رشاد فتح الله عبدالرزاق
-  تجمع ارض الاجداد به رهبری دحام عوید مطر احمد
- موتمر صحوه العراق به رهبری احمد بزیع فتیخان عبدالحمید
-  تجمع صلاح الدین للتنمیه به رهبری عمر یوسف حمود لطوف
- اتحاد اهلی الشرقاط المستقل به رهبری مضحی حسین عوض شلال
- تجمع عشائر ام الربیعین الوطنی به رهبری حسن خلف علو حمید
- تجمع حزام بغداد به رهبری طلال خضیر عباس کعید الزوبعی

6- ائتلاف التغییر الجدید(ائتلاف تغییر جدید)  به رهبری ناصر ثعلب الساعدی
این ائتلاف از حرکه دعاه التغییر به رهبری ناصر هاشم ثعلب الساعدی و عبدالستار جبر العبودی تشکیل شده است.

7- ائتلاف نعمل للعراق(ائتلاف به خاطر عراق فعالیت می کنیم)  به رهبری علی ضاری علی القیاض
این ائتلاف از تشکلهای "نعم لسیادة القانون" به رهبری علی ضاری علی الفیاض و حرکة ارض الخیرات" به رهبری خضیر نایف عباس سردی تشکیل شده است

8- ائتلاف الفضیلة و النخب المستقلة(ائتلاف فضیلت و نخبگان مستقل) به رهبری هاشم عبدالحسن علی هاشم
این ائتلاف شامل حزب الفضیلة الاسلامی به رهبری هاشم عبدالحسن علی هاشم و الوفاء و التنمیة به رهبری حسین علی کریم فنجان العقابی

9- التحالف المدنی الدیمقراطی(ائتلاف مدنی دموکراتیک) به رهبری علی کاظم عزیز  الرفیعی

این ائتلاف از التیار الدیمقراطی به رهبری احمد علی ابراهیم حسن، حزب الشعب به رهبری فائق دعبول عبدالله الشیخ علی، الحزب الشوعی العراقی به رهبری حمید مجید موسی البیاتی و کتله ابناء الحضارات به رهبری ایمن احمد محمد حسین

10- ائتلاف البدیل العراقی(ائتلاف البدیل عراق) به رهبری احمد عبدالزهره الفتلاوی شامل تحالف البدیل العراقی به رهبری احمد عبدالزهره الفتلاوی و تجمع  عراق النزاهه به رهبری صباح جلوب فالح حامی الساعدی است

11- ائتلاف العراق  به رهبری عبدالسلام ابراهیم حمودی

این ائتلاف شامل 28 تشکیل به نامهای زیر است :
-کتله عراق التطور و البناء به رهبری عباس  الشمری
- کتله عراق التغییر به رهبری مهدی الخالدی
- کتله نهضه عراق الحضاره به رهبری علی کاظم زغیر حمد
- کتله ارض السواد ثائر شعلان جاسم العدوان
- تجمع البناء و الاعمار(الخیمه) به رهبری ارکان طرموز شرقی
-المجلس السیاسی الاعلی لاعیان العراق  به رهبری یحیی نصرالله الجبوری
- الجبهه الموحده  به رهبری فاضل کریم عبدالجنابی
- کتله الاوفیاء و المخلصون للعراق  به رهبری هاشم عبدرضا حسن الشدیدی
- کتله مخلصون به رهبری خضیر ثوینی عمار الاماره
- تجمع وطنیون به رهبری  احمد عبدالله الجبوری
- کتله عراقیات للتغییر  به رهبری سهیر غازی ناجی
- تیار حقوق الشعب به رهبری علی عبدالله الصجری
- الکتله العراقیه الحره به رهبری قتیبه جاسم  الجبوری
- کتله الوطن الواحد به رهبری نایف محمد ثامر
- حرکه المسیره و الاصلاح العراقیه به رهبری محمد علی سلیمان خلف
- تیار عراق التغییر الوطنی به رهبری علی حسن اسماعیل جارالله
- وطنی اولا  به رهبری یحیی احمد فرج حمادی
- کتله شمس الوطن به رهبری عثمان مجید
- باسل العزاوی
- عراق المحبه و السلام به رهبری ثامر العلوانی
- حزب العمل العراقی به رهبری شاکر محجوب عواد
- تجمع العدل و البناء به رهبری جبیر الجبوری
- کیان امل الرافدین به رهبری محمد حمید هاشم عباس
- کتله شبابنا الحر به رهبری حسین علی سلمان صالح
- کتله التعاون و  النهضه به رهبری کریمه داود عباس الجواری
- تیار الغد الجدید به رهبری مهدی حافظ الحافظ
- تجمع نحن العراق به رهبری علی نعیمه کشمر طویرش
- عهد به رهبری عدنان مجید راضی ابوطبیخ

12- ائتلاف الکردی الموحد(ائتلاف یکپارچه کردها) به رهبری فرید محمد تقی حسن
این ائتلاف از این گروهها و  تشکلها تشکیل شده است :
- اتحاد میهنی کردستان به رهبری جلال حسام الدین نورالله
- حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی
- حزب سوسیالیست دموکرات کردستان به رهبری محمد حاج محمود محمد سان احمد
- جماعت اسلامی کردستان به رهبری محمد نجیب حسن علی
- اتحاد اسلامی کردستان به رهبری محمد فرج احمد عزیز

13- ائتلاف اوفیاء للوطن(ائتلاف وفاداران به میهن) به رهبری وائل عبداللطیف حسین
این ائتلاف از این گروهها تشکیل شده است :
- اوفیاء للوطن  به رهبری عبدالخضر مهدی طاهر الطاهر
- تیار بغداد الامل  به رهبری عزت محسن علی عیسی
- حزب الدوله  به رهبری وائل عبداللطیف حسین فضل
- تیار الشباب الوطنی للتغییر  به رهبری ثابت محمد سعید
- ائتلاف النخب  الحره  به رهبری انور ندی رحیل ادعاج

14- ائتلاف بلاد النهرین الوطنی(ائتلاف ملی بلادالنهرین)  به رهبری رمیو حزیران نیسان  
این  ائتلاف مسیحی شامل دو گروه زیر است :
- حزب بیت نهرین الدیمقراطی به رهبری رمیو حزیران نیسان
- قائمه السلام و المحبه لمسیحیی العراق به رهبری فادیه سیده الیاس دنحا

15- ائتلاف العربیه  به رهبری صالح مطلک عمر(معاون اهل تسنن نخست وزیر شیعه عراق)
این ائتلاف شامل این گروههاست :
- الجبهه العراقیه للحوار الوطنی به رهبری صالح مطلک عمر
- حرکه النهرین الوطنیه به رهبری مشعان مهدی جبار نصیف
- حزب النشور العراقی به رهبری عماد جابر ابراهیم محمد الراوی
- ائتلاف  الجماهیر الوطنیه به رهبری احمد عبدالله عبدالجبوری
- کتله الجماهیر السامیه به رهبری عدنان ذیاب غانم مجذاب
- تجمع العهد الوطنی در صلاح الدین به رهبری خالد عبدالله الجباره
- تجمع مقتدرون للسلم و البناء به رهبری بدر محمود فحل خلیل
- کتله الاستقرار به رهبری جاسم محمد حسن عطیه
- عراق الحضاره(النور) به رهبری طلال حسین محسن علی

16- قائمه السلام الکردستانی(فهرست صلح کردستان) به رهبری شیرکو محمد صالح احمد
این ائتلاف شامل این گروههاست:
- اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال حسام الدین نورالله
- حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی
- جماعت اسلامی کردستان به رهبری محمد نجیب حسن علی
- حزب سوسیالیست دموکرات کردستان به رهبری محمد حاج محمود سان احمد

17- ائتلاف دیالی هویتنا(ائتلاف دیالی هویت ماست)  به رهبری عامر حبیب خیزران
این ائتلاف شامل این تشکلهاست:
- تجمع  المستقبل العراقی به رهبری ظافر سلمان محمود
- موتمر صحوه العراق به رهبری احمد بزیع عبدالحمید
- التجمع الوطنی العشائری المستقبل به رهبری عمر هیجل حمد شبیب
- جبهه التغییر العربیه به رهبری ممتاز مطلب خبصی بطاح
- ائتلاف  الجماهیر الوطنیه به رهبری احمد عبدالله عبدالجبوری
- کتله الجماهیر السامیه به رهبری عدنان ذیاب غانم مجذاب
- التجمع المدنی للاصلاح(عمل) به رهبری سلیم عبدالله احمد ناصر
- للعراق متحدون   به رهبری اسامه عبدالعزیز النجیفی
- الجبهه العراقیه للحوار الوطنی به رهبری صالح مطلک  عمر
- امل العراقیه المستقله  به رهبری امجد محمد طه حمد الهدلوش
- الجبهه الترکمانیه العراقیه  به رهبری  ارشد رشاد فتح الله عبدالرزاق
- الحرکه الوطنیه للاصلاح و  التنمیه(الحل) به رهبری محمد ناصر دلی احمد
- حرکه حماه العراق(حق) به رهبری احمد عبد حمادی شاوش المساری

18 - ائتلاف الوفاء العراقی (ائتلاف وفاداری به عراق)به رهبری سامی جاسم عطیه العسکری
این ائتلاف شامل این گروههاست :
- دوله الاوفیاء  به رهبری سامی جاسم عطیه العسکری
- حرکه الوفاء العراقیه به رهبری عدنان  عبد خضیر عباس
- الملتقی الوطنی الحر- بناء-تنمیه  به رهبری نعیم عبعوب مساعد الکعبی

19- قائمه جبهه ترکمان کرکوک(فهرست جبهه ترکمانهای کرکوک) به رهبری حسن توران بهاء الدین سعید
این ائتلاف شامل این تشکلهاست :
- تجمع ترکمان العراق به رهبری قاسم محمد احمد زینل
- مجلس اعلای اسلامی عراق به رهبری عمار حکیم
- حرکه الوفاء الترکمانیه به رهبری فریاد عمر عبدالله علی
- حرکه دیمقراطیی العراق به رهبری نوزاد حجی تیمور عبدالواد

20- الجبهه العربیه للانقاذ(جبهه نجات العربیه) به رهبری عمر خلف جواد
این ائتلاف شامل  عصرالکفاءات به رهبری ضرغام ثوری خلف صکر، حرکه العمل و الوفاء و عمر صالح حسین الجبوری است.

21- قائمه التحالف الوطنی الکردستانی( فهرست ائتلاف ملی کردستان)به رهبری محمد حاج محمود محمد سان احمد
این ائتلاف از حزب سوسیالیست دموکرات کردستان به رهبری محمد حاج محمود محمد سان احمد و دو گروه دیگر یکی به رهبری کمال شاکر و دیگری به رهبری بلین محمود خانه تشکیل شده است.

22- ائتلاف الرفاه و السلام(ائتلاف رفاه و صلح) به رهبری جمال محمد حسن الوکیل
این ائتلاف شامل حرکه الوفاق الاسلامی به رهبری جمال محمد حسن الوکیل و تجمع العلماء العراقیین به رهبری جبار حسین محمد جاسم

23- ائتلاف عرب کرکوک(ائتلاف عربهای کرکوک) به رهبری عبدالرحمن منشد عاصی علی
این ائتلاف شامل این گروههاست
- المجلس السیاسی العربی الموحد به رهبری عبدالرحمن منشد عاصی علی
- حرکه حماه العراق(حق) به رهبری احمد عبدحمادی شاوش المساری
- جبهه التغییر العربیه به رهبری ممتاز مطلب خبصی بطاح
-کرامه به رهبری احمد شارع ابراهیم عبعوب
- القیاده المدینیه(تقدم) به رهبری محمد عطیه زبار
- عبود شهاب المفرجی، التجمع المدنی للاصلاح(عمل) به رهبری سلیم عبدالله احمد ناصر
- الحرکه الوطنیه للاصلاح و التنمیه(الحل) به رهبری محمد ناصر دلی احمد
- للعراق متحدون به رهبری اسامه النجیفی
- تجمع مستقبل الوطنی به رهبری ظافر ناظم سلمان محمود

24- تحالف النجف الدیمقراطی(ائتلاف دموکراتیک نجف) به رهبری عدنان عیسی احمد الحبوبی
این ائتلاف شامل این تشکلهاست:
- تجمع النهضه و البناء به رهبری طل عبدالله وبل داود
- حزب  الشعب به رهبری فائق دعبول عبدالله الشیخ علی
- الحزب الشیوعی العراقی به رهبری حمید مجید موسی البیاتی
- التیار الدیمقراطی به رهبری احمد علی ابراهیم حسن

25- الائتلاف الوطنی فی صلاح الدین(ائتلاف ملی صلاح الدین) به رهبری ضیاء نجم عبدالله احمد
این  ائتلاف شامل این گروههاست:
- کتله الاحرار به رهبری ضیاء نجم عبدالله احمد
- تجمع الامل به رهبری بلیغ مثقال محسن مطلب
- حرکه الجهاد و البناء به رهبری حسن راضی کاظم کاطع
-الموتمر الوطنی العراقی به رهبری احمد چلبی

26- تحالف نینوی الوطنی(ائتلاف ملی نینوی) به رهبری عمار حکیم
این ائتلاف شامل تشکلهای زیر است:
- مجلس اعلای اسلامی عراق به رهبری عمار حکیم
- کتله الاحرار به رهبری ضیاء نجم عبدالله  احمد
- منظمه بدر(سازمان بدر) به رهبری هادی فرحان عبدالله
- حزب فضیلت اسلامی به رهبری هاشم عبدالحسن علی هاشم
- تیار الاصلاح الوطنی/ دکتر الجعفری  به رهبری ابراهیم الجعفری
- حرکه اراده العراق به رهبری حسین حمزه علی حسن
- المواطن به رهبری عبدالحسین عبدالرضا باقر عبطان
- الموتمر الوطنی العراقی(کنگره ملی عراق) به رهبری احمد چلبی
- المجلس العراقی الدیمقراطی الموحد به رهبری فواز محمد ذیاب الجربا
- حرکه الوفاء الترکمانیه به رهبری فریاد عمر عبدالله علی

27- ائتلاف الاحرار(ائتلاف آزادگان) به رهبری ضیاء نجم عبدالله احمد
این ائتلاف شامل :
-کتله الاحرار به رهبری کرار صالح جبر
- الانتفاضه الشعبانیه المبارک/الامانه العامه به رهبری طالب عبدالوهاب حسین دعیدش
- حرکه الاصلاح الوطنی به رهبری سامی عزاره معجون آل معجون

28- ائتلاف کفی(ائتلاف کافی است) به رهبری مرتضی ابراهیم محمد سبع الخزرجی
این ائتلاف شامل تجمع عراق المواطنه به رهبری مرتضی ابراهیم محمد سبع الخزرجی و تجمع وطنیون الرافدین به رهبری عبدالله احمد حمید خلف است.

29- ائتلاف البدیل المدنی المستقل(ائتلاف مدنی مستقل البدیل)به رهبری صبیح حبیب یسر محسن
این ائتلاف شامل این گروههاست :
- تجمع البصره المستقل  به رهبری صبیح حبیب یسر محسن
- حرکه البدیل به رهبری اسماعیل غازی عوده زویر
- التیار الدیمقراطی به رهبری احمد علی ابراهیم حسن
- الحزب الشیوعی العراقی به رهبری حمید مجید موسی البیاتی
- کتله ابناء الحضارات به رهبری ایمن احمد محمد حسین
- التجمع المدنی للاصلاح (عمل) به رهبری سلیم عبدالله احمد ناصر

30- ائتلاف خلاص(ائتلاف رهایی) به رهبری علی فرحان حمید
این ائتلاف شامل این تشکلهاست :
- تجمع روافد العراق به رهبری جلال معجل الکعود
- تجمع التعاون من اجل العراق  به رهبری علی فرحان حمید ناصر
- تجمع مستقلون للتغییر  به رهبری عارف مخبر صیاد حمد

31- ائتلاف الکردستانی فی نینوی(ائتلاف کردستان نینوی) به رهبری مسعود بارزانی
این ائتلاف شامل حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی، حزب سوسیالیست دموکرات کردستان به رهبری محمد حاج محمود محمد سان احمد و دو گروه دیگر یکی به رهبری عبدالله محمود خانه و دیگری به رهبری محمد فرج احمد عزیز است.

32- قائمه تحالف التاخی و التعایش(فهرست ائتلاف برادری و همزیستی) به رهبری طاهر حکیم رحیم علی
این ائتلاف شامل اتحاد میهنی کردستان به رهبری جلال حسام الدین نورالله،آزادی به رهبری کمال شاکر محمد احمد، جماعت اسلامی کردستان به رهبری محمد نجیب حسن علی و حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی است.

33- ائتلاف الوفاء للانبار(ائتلاف وفاداری به الانبار) به رهبری قاسم محمد عبدحمادی 
این ائتلاف شامل تجمع الافق الجدید به رهبری قاسم محمد عبدحمادی و ملتقی قبائل نخوه العراق به رهبری فواز دحام هلیل علی است.

34- ائتلاف الرماح الوطنی(ائتلاف ملی الرماح) به رهبری سرمد عادل محمد یوسف
این ائتلاف شامل کتله ابناء الرماح الاصلاء به رهبری سرمد عادل محمد یوسف و التحالف الایزیدی الموحد به رهبری انور معاویه اسماعیل عبدی است.

35- تحالف ترکمان کرکوک(ائتلاف ترکمانهای کرکوک) به رهبری محمد مهدی البیاتی
این ائتلاف شامل جبهه الترکمان الحره به رهبری طورهان مظهر حسن سلیمان المفتی است.
- الاتحاد الاسلامی لترکمان العراق به رهبری عباس البیاتی
- منظمه بدر به رهبری هادی فرحان عبدالله
- حزب الدعوه الاسلامیه به رهبری نوری المالکی
- حزب الفضیله الاسلامی به رهبری هاشم عبدالحسن علی هاشم
- کتله الصادقون به رهبری عدنان فیحان موسی شری
- تیار الاصلاح الوطنی/دکتر الجعفری به رهبری ابراهیم الجعفری

36- تحالف صلاح الدین الوطنی(ائتلاف ملی صلاح الدین) به رهبری حسین الشهرستانی
این ائتلاف شامل تشکلهای زیر است :
- کتله مستقلون به رهبری حسین الشهرستانی
- حزب الدعوه الاسلامیه به رهبری نوری المالکی
- حزب الدعوه الاسلامیه/تنظیم العراق به رهبری هاشم ناصر محمود الموسوی
- منظمه بدر به رهبری هادی فرحان عبدالله
- تیار الاصلاح الوطنی/دکتر الجعفری  به رهبری ابراهیم الجعفری
- حزب الفضیله الاسلامی به رهبری هاشم عبدالحسن علی هاشم
- الاتحاد الاسلامی لترکمان العراق به رهبری عباس البیاتی
- جبهه الترکمان الحره به رهبری طورهان مظهر حسن سلیمان المفتی
- مجلس اعلای اسلامی عراق به رهبری عمار حکیم
- المواطن به رهبری عبدالحسین عبدالرضا باقر عبطان

البته علاوه بر این ائتلافها، احزاب و گروههای تشکیل آنها به صورت جداگانه نیز تلاش خود را برای جذب آرای مردمی آغاز کرده اند و باید به افراد مستقل هم  اشاره کرد که با ائتلافهای سیاسی بزرگ در این رویداد مهم رقابت خواهند کرد.
انتهای پیام/ر

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار ویژه نامه‌ها
مهمترین اخبار ویژه نامه‌ها
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی