به جای فرافکنی در حادثه منـا، مسئولیت خودرا بپذیرند و از امت اسلامی عذرخواهی کنند.

کارگزاری فارابی