بازدید ورزشکاران کاراته کار اراکی از بیت امام خمینی (ره) به روایت تصویر

ورزشکاران کاراته کار اراکی از بیت امام خمینی (ره) بازدید کردند.

بازدید ورزشکاران کاراته کار اراکی از بیت امام خمینی (ره) به روایت تصویر

به گزارش خبرگزاری تسنیم از دفتر ویژه خبری خمین در بیت تاریخی امام(ره)، ورزشکاران کاراته کار اراکی از بیت امام خمینی (ره) بازدید کردند.