امام خامنه ای: چنان اقتداری ایجاد کنید که دشمن جرئت خیال تعرض را هم نداشته باشد.

پرواز خارجی