29 / 26

محمدمهدی امیا

فوک خزری از جمله پستاندارانی است که طی سالیان گذشته در معرض خطر انقراض قرار گرفته است.با همکاری بخش ماهیان خاویاری استان گلستان صیادان منطقه فوک های صید شده را تحویل مرکز درمانی و تحقیقاتی فوک خزری (لنی هارت) داده و پس از نمونه برداری آزاد میشوند.

کارگزاری فارابی