بازدید توریست آلمانی از بیت امام در خمین به روایت تصویر

یک توریست آلمانی از بیت امام خمینی (ره) در شهرستان خمین بازدید کرد.

بازدید توریست آلمانی از بیت امام در خمین به روایت تصویر