بازدید توریست آلمانی از بیت امام در خمین به روایت تصویر

یک توریست آلمانی از بیت امام خمینی (ره) در شهرستان خمین بازدید کرد.

المانی