سرریز شدن آب در رودخانه مرکزی شهر قم به روایت تصویر

از شب گذشته تاکنون سطح آب رودخانه مرکزی قم بر اثر بارش شدید باران افزایش یافته است.

سرریز شدن آب در رودخانه مرکزی شهر قم به روایت تصویر