سرریز شدن آب در رودخانه مرکزی شهر قم به روایت تصویر

از شب گذشته تاکنون سطح آب رودخانه مرکزی قم بر اثر بارش شدید باران افزایش یافته است.

ابگرفتگی