شناسایی و تصویربرداری زیردریایی ارتش از ناو هواپیمابر آمریکایی

زیردریایی غدیر به تازگی موفق شده است ضمن شناسایی ناو هواپیمابر آمریکایی از عرشه این ناو تصویربرداری کند.

شناسایی و تصویربرداری زیردریایی ارتش از ناو هواپیمابر آمریکایی

کارگزاری فارابی