مجلس چهارم، آرام و بی حاشیه

آغاز دهه ۷۰ شمسی با اتمام جنگ تحمیلی ، کشورآماده حرکت به سوی توسعه و سازندگی می شد . ترکیب منسجمی از نیروهای انقلاب در مجلس و دولت حضور دارند .

مجلس چهارم، آرام و بی حاشیه

پرواز خارجی