خط آزاد - فقط ۶ جلسه برای ۶ میلیون بیکار

دولت یازدهم با شعار اشتغالزایی برای خیل عظیم بیکاران، رای مردم را از آن خود کرد، ولی بررسی عملکرد این دولت در حوزه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری نشان می دهد، این دولت نه تنها توفیقی در بهبود وضعیت اشتغال نداشته، بلکه معضل بیکاری به سمت بحران پیش می رود.

خط آزاد - فقط 6 جلسه برای 6 میلیون بیکار

پرواز خارجی