ویروس زیکا این روزها تبدیل به کابوس مردم آمریکا شده است . بیماری کشنده‌ای که از طریق یک حشره میلیون‌ها تن را تهدید می‌کند

پرواز خارجی