21 / 1

حمید نجفی

حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران روز گذشته در سفری یک روزه یه یزد ضمن شرکت در شورای اداری استان با حضور در جلسه توسعه ظرفیت های سرمایه گذاری و برگزاری نشست خبری یزد را ترک کرد.

کارگزاری فارابی