طنز/ چگونه سرطان بگیریم ؟!

متاسفانه این روزها در همه جا این موج راه افتاده که چگونه سلامت باشیم؟به واقع بیماری هم بخشی از زندگیه وچه اشکالی داره که ادما سلامت نباشن.پس به این ترتیب پیش به سوی انواع درد و مرض .اونم درد و مرضایی که همه رو راهی خونه آخرت کنه ...

طنز/ چگونه سرطان بگیریم ؟!

پرواز خارجی