خط آزاد - آزمایش موشکی، بهانه تحریم دوباره

آزمایش موشکی اخیر ایران واکنش های جدی در میان سیاستمداران آمریکایی برانگیخته است. آزمایشی که به تعبیر وزارت خارجه آمریکا ناقض برجام نیست. اما حالا به بهانه ای برای یک اتفاق تازه تبدیل شده. اتفاقی که شاید دوباره پرونده ایران را به شورای امنیت ببرد.

خط آزاد - آزمایش موشکی، بهانه تحریم دوباره

پرواز خارجی