خط آزاد - وحشت در قلب اروپا

در همان روزهای ابتدایی جنگ سوریه، این نکته به کشورهای اروپایی هشدار داده شد که سایه وحشت و ترور تنها به خاورمیانه محدود نمی ماند.

خط آزاد - وحشت در قلب اروپا

پرواز خارجی