33 / 1

سید حسین تهوری

روز گذشته در آخرین روز از تعطیلات نوروزی سال ۹۵ تعداد ۱۳۱ پرواز خروجی انجام شد و این تعداد پرواز بیشترین تعداد پرواز در تاریخ ۴۵ ساله این فرودگاه محسوب می شود.

پرواز خارجی