خط آزاد - استقبالِ ضد ایرانی از دیپلماسیِ لبخند

حاشیه های نشست امسال سران کشورهای اسلامی در ترکیه آنقدر زیاد بود که متنش از نظرها پنهان ماند.

خط آزاد - استقبالِ ضد ایرانی از دیپلماسیِ لبخند

پرواز خارجی