خط آزاد - حمله های ایرانی با کامنت در فضای مجازی

این روزها مد روزِ مجازیِ ایرانی ها حمله است. حمله به هر چیزی و هر سوژه ای که داغ باشد. گاهی هم این حمله رنگ انتقام به خودمی گیرد. انتقام از لیما تا رشید پور و مسی ، هرچند که گاهی هم ماجرا به عروسی هم کشیده شده، مثل پیامهای ایرانی به نامزد رونالدو ...

خط آزاد - حمله های ایرانی با کامنت در فضای مجازی

پرواز خارجی