خط آزاد - اقتصاد رفاقتی با لندکروز ژاپنی

واردات توربین دست دوم از ایتالیا و بستن قرارداد با اروپا در حالی است که این روزها تولید داخلی در مقابل رکود زانو زده است.

خط آزاد - اقتصاد رفاقتی با لندکروز ژاپنی

پرواز خارجی