خط آزاد - این فیش های عجیب با معوقه های غریب

طبق قانون ، حقوق هیچ فردی نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی باشد.

خط آزاد - این فیش های عجیب با معوقه های غریب

پرواز خارجی