خرمشهر را خدا آزاد کرد

دست خدا از آستین رزمندگان اسلام که مخلصانه و فقط به تبعیت از امر ولی خدا حضرت امام خمینی ره تمام آن سختیها را تحمل کرده بودند بیرون آمد و خرمشهر آزاد شد.

خرمشهر را خدا آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری تسنیم متن یادداشت سیدرسول ذاکرعضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با عنوان "خرمشهر را خدا آزاد کرد"‌به شرح ذیل می باشد:

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِیُبْلِیَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ
) ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻛﺸﺘﻴﺪ  بلکه ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻛﺸﺖ! ﻭ ﺍﻳﻦ ﺗﻮ ﻧﺒﻮﺩﻯ (ﺍﻯ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻛﻪ ﺧﺎﻙ ﻭ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻧﻬﺎ) ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻰ  بلکه ﺧﺪﺍ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ! ﻭ ﺧﺪﺍ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻮﻣﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ وسیله ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺧﻮﺑﻰ ﻛﻨﺪ  ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺷﻨﻮﺍ ﻭ ﺩﺍﻧﺎﺳﺖ. (17،س انفال)

ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺟﻨﮓ ﺑﺪﺭ، ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ صلی الله و آله به علی علیه السلام ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻣﺸﺘﻰ ﺧﺎﻙ ﻭ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻩ. علی علیه السلام ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮﺩ ﻭﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺩﻋﺎﻳﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﺩﺷﻤﻦ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻛﺮﺩ ﻭﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﺛﺮ معجزﺁﺳﺎﻳﻰ ﺩﺍﺷﺖ، ﻃﻮﻓﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻛﺮﺩ ﻭﺑﺎﻋﺚ ﻭﺣﺸﺘﻰ عجیب ﺩﺭ ﺩﻝ ﺩﺷﻤﻦ ﺷﺪ. ( ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﻭﻧﻤﻮﻧﻪ )

ﺁﺭﻯ، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺑﺪﺭ، ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻬﻰ ﺑﻮﺩ، ﻧﻪ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻣﺎﺩّﻯ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻭ ﮔﺮﻧﻪ ﻟﺸﮕﺮﻯ ﺍﻧﺪﻙ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺩﻭ ﺍﺳﺐ ﺳﻮﺍﺭ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﭙﺎﻫﻰ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻭ کاملا مجهز ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻳﻜﺼﺪ ﺍﺳﺐ ﺳﻮﺍﺭ، ﭘﻴﺮﻭﺯ ﻣﻰ ﺷﺪ؟

توازن نیروی نظامی در جنگ تحمیلی 8ساله هیچگاه به نفع ایران نبود. ودر عملیات آزاد سازی خرمشهر نیز بخصوص از نظر توان فیزیکی و تجهیزات فاصله زیادی با دشمن داشتیم.

ﺍما از آنجا کهﺍﮔﺮ انسان ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﻖّ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻬﻰ تلاش ﻭ ﻛﻮﺷﺶ ﻛﻨﺪ، ﺍﻣﺪﺍﺩﻫﺎﻯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ( و به تعبیر آیه شریفه لیبلی ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻨﻪ بلاء ﺣﺴﻨﺎً) ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻭ ﻭﺟﻮﺩﻯ ﺧﺪﺍﻳﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ، ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻳﺘﻰ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻰ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

ﺑﻨﺪه ﺑﺎ نافله ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﺮﺏ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺍﻭ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ، ﮔﻮﺵ ﺍﻭ ﮔﻮﺵ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻤﺎم ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﺟﻮﺍﺭﺡ ﺍﻭ ﺧﺪﺍﻳﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ، ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ. ﺍﻧّﻪ ﻟﻴﺘﻘﺮّﺏ ﺍﻟﻰّ بالنافله ﺣﺘّﻰ ﺍُﺣﺒّﻪ ﻓﺎﺫﺍ ﺍﺣﺒﺒﺘُﻪ ﻛﻨﺖُ ﺳﻤﻌﻪ ﺍﻟّﺬﻯ ﻳﺴﻤﻊ ﺑﻪ ﻭ ﺑﺼﺮﻩ ﺍﻟّﺬﻯ ﻳﺒﺼﺮ ﺑﻪ ﻭ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﺍﻟّﺬﻯ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﻭ ﻳﺪﻩ ﺍﻟّﺬﻯ ﻳﺒﻄﺶ ﺑﻬﺎ ﺍِﻥ ﺩﻋﺎﻧﻰ ﺃﺟﺒﺘُﻪ ﻭ ﺍِﻥ ﺳﺄﻟﻨﻰ ﺃﻋﻄﻴﺘُﻪ... ( ﻛﺎﻓﻰ، ﺝ 2، ﺹ 352)

ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﺣﺮﻛﺘﻰ ﻧﻴﺰ انجام ﻣﻰ ﺩﻫﺪ، ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺁﻥ ﺣﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﻣﺎ ﺭﻣﻴﺖَ ﺍﺫ ﺭﻣﻴﺖ ﻭ ﻟﻜﻦّ الله ﺭَﻣﻰ ﺍﻣّﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ، ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻭﺟﻮﺩﻯ ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻋﺎﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﻰ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ علی علیه السلام ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ، ﺑﻪ ﺗﺄﺳّﻰ ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ صلی الله علیه ﻭﺁﻟﻪ ﻣﺸﺘﻰ ﺧﺎﻙ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﺁﻧﺎﻥ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﻋﺎ ﻧﻤﻮﺩ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ علی علیه السلام ﺑﻪ ﺍﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮﺩ. ﻭ ﻣﺎ ﺭﻣﻴﺖِ ﺍﺫ ﺭﻣﻴﺖِ ﻭ ﻟﻜﻦّ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺭﻣﻰ . ( ﺷﺮﺡ نهج البلاغه ﺍﺑﻦ ﺍﺑﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ، ﺝ 1، ﺹ 257)

لذا دست خدا از آستین رزمندگان اسلام که مخلصانه و فقط به تبعیت از امر ولی خدا حضرت امام خمینی ره تمام آن سختیها را تحمل کرده بودند بیرون آمد و خرمشهر آزاد شد.
ذکر خاطره ای آزادسازی خرمشهر در یکی از صحنه های اصلی و نهایی نبرد بدست خدا را آشکار تر می نماید.

با اتمام مرحله اول و دوم عملیات و استقرار نیروها در اطراف شهر، عراقیهای محاصره شده در شهر که تعداد آنها به دهها هزار نفر می رسید تنها راه نجات خود را شکستن حلقه محاصره و خروج از شهر و رفتن به سمت بصره ویا شکست عملیات می دیدند.

از طرفی برخی از رزمندگان ما   از آغاز عملیات که بیش از 3هفته از شروع آن می گذشت بیشترین فشارهای روحی وجسمی را تحمل کرده واین در حالی بود که دشمن در حالت استقرار در شهر وبا پشتیبانی قوی فشار کمتری علی القاعده روی او بود.

شب 3 خرداد در پشت خاکریز اطراف شهر همه نیروها بدون استثناء خوابشان برده بود چون دشمن از این فرصت استفاده و خود را به حدود بیست متری خاکریز رسانده بود و فقط اگر امداد الهی در آن لحظه با بیدار شدن تیر بارچی شامل حال رزمندگان اسلام نشده بود و با تکبیر او و صدای شلیک سکوت شب شکسته نشده بود به جرات می‌توان گفت عملیات با شکست روبرو می شد.

واین چنین آخرین امید دشمن برای خروج از حلقه محاصره نقش بر آب شد وصبحگاهان نیروها با ورود به شهر خانه به خانه و سنگر به سنگر به پاکسازی شهر پرداختند و اینچنین خرمشهر را خدا آزاد کرد.

انتهای پیام/

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار سیاسی
مهمترین اخبار سیاسی
مهمترین اخبار تسنیم
آدرس‌ پیام‌رسان‌ها
ایران مال
فنی