خط آزاد - مرثیه " اعتدال " برای تهیدستان

این روزها همه از شباهات متدهای اقتصادی دولت اعتدال به دولت سازندگی می گویند.متد اقتصادی با زیربنای سرمایه داری که درآن طبقه پایین دست جامعه خیلی زود از پای درخواهند آمد...

خط آزاد - مرثیه اعتدال برای تهیدستان

پرواز خارجی