خط آزاد - بدعهدی آمریکایی ها با انگلیس

تاریخ جهان مملوء از شواهدی است که بازگو کننده بدعهدی آمریکا به سایر کشورهاست. در این بین پیشینه روابط کشورهای عضو شورای امنیت و بدعهدی آمریکا با آنها می تواند حائز اهمیت باشد.

خط آزاد - بدعهدی آمریکایی ها با انگلیس

پرواز خارجی