خط آزاد - رد پای « راکفلر» در کشاورزی ایران

در قرن بیستم بخش قابل توجهی از نیازهای اساسی مردم دنیا تحت کنترل صهیونیستها قرار گرفت. بنیاد خیریه! راکفلر، به عنوان شاخص ترین نهاد تجارت صهیونیستها، با کنترل دانش کشاورزی و نفوذ به دولتها توانسته سرپلهای خود در کنترل "غذای جهان" را گسترش دهد ...

رد پای « راکفلر» در کشاورزی ایران

پرواز خارجی