40 / 1

سیدمحمود حسینی

تعداد نیروهاى شرکت‌کننده در عملیات آزادسازى فلوجه بیش از ۳۰ هزار نفر بود که سه هزار نفر از آن‌ها را جنگجویان عشایر عامریه و فلوجه تشکیل مى‌دادند. نیروهاى داوطلب مردمى (حشد الشعبى) با حدود ۲۰هزار نفر در عملیات آزادسازى این شهر مشارکت داشتند.پس از آزادی کامل فلوجه ، نبرد آزادسازی مناطق و روستاهای حومه‌های غربی شهر فلوجه آغاز شده است.

کارگزاری فارابی